Đổi Thẻ Cào Tự Động
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên mới 14.7% 15.7% 16.7% 15.7% 15.7% 15.7% 16.2% 15.7% 15.7%
API / WEB CON 14% 15% 16% 15% 15% 15% 15.5% 15% 15%
SIÊU VIP 13.7% 14.7% 15.7% 14.7% 14.7% 14.7% 15.2% 14.7% 14.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên mới 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
API / WEB CON 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
SIÊU VIP 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên mới 16.3% 16.3% 16.3% 15.8% 15.3% 15.3% 15.3% 13.8%
API / WEB CON 16.3% 16.3% 16.3% 15.8% 15.3% 15.3% 15.3% 13.8%
SIÊU VIP 15.3% 15.3% 15.3% 14.8% 14.3% 14.3% 14.3% 12.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên mới 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
API / WEB CON 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
SIÊU VIP 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên mới 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
API / WEB CON 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
SIÊU VIP 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên mới 16.5% 16.5% 27.6% 16.5% 16.5% 16.5% 27.6% 16.5% 16.5% 27.6% 16.5% 16.5%
API / WEB CON 16% 16% 27.1% 16% 16% 16% 27.1% 16% 16% 27.1% 16% 16%
SIÊU VIP 15.3% 15.3% 26.4% 15.3% 15.3% 15.3% 26.4% 15.3% 15.3% 26.4% 15.3% 15.3%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên mới 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2%
API / WEB CON 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
SIÊU VIP 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên mới 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 15.5% 18.5% 18.5% 17%
API / WEB CON 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 15% 18% 18% 16.5%
SIÊU VIP 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 14.8% 17.8% 17.8% 16.3%

Tin tức và sự kiện